Algemene voorwaarden van RIDO Trouwringenstudio 

''

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door RIDO Trouwringenstudio gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. RIDO Trouwringenstudio heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.

Erkenning elektronische communicatie
RIDO Trouwringenstudio erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Levertijd
De normale levertijd is 20 werkdagen. Dit kan maximaal twee weken uitlopen. Indien noodzakelijk, kan de levertijd teruggebracht worden tot enkele dagen, mits hierover vooraf overleg is gepleegd met RIDO Trouwringenstudio. Indien de levertijd langer wordt dan hierboven omschreven, dan wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en bestaat voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail ( of post) te melden. RIDO Trouwringenstudio is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door de klant of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten. 

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief bezorgkosten zoals vermeld op de website .
Alle prijzen zijn in Euro's. RIDO Trouwringenstudio heeft het recht prijzen te wijzigen. Indien de oorspronkelijke prijzen worden verhoogd nadat de bestelling is geplaatst, dan wordt uitgeleverd voor de oorspronkelijke prijs. 

Betaling
Betaling kan op de volgende wijze: bank of giro overschrijving, Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient een (vooruit-)betaling te geschieden binnen 7 dagen nadat het artikel is besteld.Indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, heeft RIDO Trouwringenstudio het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. De klant is, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan RIDO Trouwringenstudio de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van de vordering verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door RIDO Trouwringenstudio geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan RIDO Trouwringenstudio verschuldigd is, heeft voldaan.
Het risico ter zake de geleverde producten gaat op het moment van levering over op de klant. 

Afkoelingsperiode
Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen heeft hij de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen, zonder opgave van reden het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor hem of haar vervaardigde artikelen, waaronder op maat geleverde trouwringen en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild (bijv. oorbellen). 
RIDO Trouwringenstudio behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van RIDO Trouwringenstudio gebruikt of door schuld of nalatigheid beschadigd is.
Indien de klant de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden dient u dit onmiddellijk aan RIDO Trouwringenstudio kenbaar gemaakt te worden via e-mail ( of post) en dient het product direct te worden geretourneerd waarbij de kosten van en het risico voor het retour zenden voor rekening zijn van de klant. RIDO Trouwringenstudio zal zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag minus de bijdrage in de verzendkosten retourneren via bank of giro .

Privacy
De gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling door RIDO Trouwringenstudio. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Geschillen
Geschillen tussen de klant en RIDO Trouwringenstudio zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.